[Cách diễn đạt] 30_요즘 통 입맛이 없네요. Dạo này chẳng có gì ngon miệng.

Ngày đăng: 11:12 15-09-2019

요즘 먹고 싶은 것이 별로 없을 때는 어떻게 말하지?
How to say that you haven't wanted to eat anything lately.
Dạo này chẳng muốn ăn gì thì nói thế nào?

오늘의 한마디는 '요즘 통 입맛이 없네요.' 입니다.
Today's expression : I have no appetite lately.
Diễn đạt hôm nay: Dạo này chẳng có gì ngon miệng.마이클 씨가 점심 시간에 회사 동료들과 같이 식사를 하러 갑니다. 동료들이 뭘 먹고 싶으냐고 물어보지만 마이클 씨는 요즘 왠지 아무것도 먹고 싶은 생각이 안 들어서 이런 마음을 전하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다. “요증 통 입 맛이 없네요.”

Vào giờ ăn trưa Michael định ăn trưa với các đồng nghiệp. Các bạn hỏi Michael muốn ăn gì , Michael muốn nói rằng dạo này cậu ta chẳng muốn ăn gì cả.
Lúc này nên nói “요증 통 입 맛이 없네요.”

Hội thoại hôm nay:
영 민 : 마이클 씨, 오늘은 월 먹으러 갈까요?
마이클: 글쎄요, 요즘 통 입맛이 없네요.

Young-min: Michael à, hôm nay chúng ta ăn gì nào?
Michael : Để xem nào. Dạo này chẳng có gì ngon miệng.

Học thêm
Tập thể dục xong muốn ăn gì đó thì nói “운동하고 나니 입 맛이 도네요.”(Tập thể dục xong ăn ngon miệng.) như ‘입 맛이 돌다’ (Ngon miệng)


Bình luận


Tin cùng danh mục