[Ngữ pháp] -는 게 어때요? Đề nghị hay hỏi ý kiến.

Ngày đăng: 00:09 22-09-2019
Trước tiên hãy cùng xem đoạn hội thoại sau:
지나, 지호: 엄마, 준비 다 됐어요.
엄마: 그래.준비물은 잘 챙겼어?
지호: 그럼요! 아 참, 모자를 안 챙겼네요.
엄마: 어서 챙겨 와 . 지나야, 이번 과학 캠프는 야외 활동이 많으니까 너도 모자를 가져가는 게 어때?
지나: 저는 벌써 챙겼어요. 엄마, 우리가 없을 때 아빠랑 오랜만에 여행가는 게 어때요?
엄마: 그럴까? 역시 우리 지나가 최고야.
지호: 저도 엄마 생각을 많이 해요. 엄마, 우리 캠프 다녀온 후에 엄마가 좋아하는 아이스크림 먹으러 가요.
지나: 와! 좋아요.
Mẹ, bọn con đã chuẩn bị xong hết rồi.
Vậy à, sắp xếp đẩy đủ hết rồi chứ?
Vâng, dĩ nhiên rồi, À, khoan đã, con chưa mang theo mũ nhỉ.
Nhanh nhảu đi lấy đi. Jina à, lần 'Hội trại khoa học' này có rất nhiều hoạt động ngoài trời nên con cũng mang theo mũ đi?
Con đã mang theo rồi ạ. Mẹ, khi chúng con không có nhà, mẹ và bố sao không đi du lịch nhỉ?
Hay là vậy nhỉ? Cuối cùng Jina nhà chúng ta vẫn là nhất ^^
Con cũng nghĩ rất nhiều tới mẹ. Mẹ, sau khi bọn con đi cắm trại về mình hãy cùng đi ăn kem mà mẹ thích nha.
Woa, được đó, good idea ! ^^


1. Được sử dụng khi đề nghị hay hỏi ý kiến gì đó.
예)
너도 모자름 가져가는 게 어때?
Cậu thấy sao nếu mang mũ theo?


우리 함께 공원에 가는 게 어때요?
Sao tụi mình không đi công viên cùng nhau nhỉ?

2. Phần cuối thân động từ dù có hay không có patchim đều kết hợp với ‘-는 게 어때?’
예) 보+는 게 어때? -> 보는 게 어때?
먹+는 게 어때? -> 먹는 게 어때?

3. Nếu patchim là ‘ㄹ’thì -ㄹsẽ bị giản lược (탈락) và sau đó thêm ‘-는 게 어때?'.
예) 놀다:노+는 게어때? -> 노는 게 어때?
만들다: 만드+는 게 어때? -> 만드는 게 어때?


받침 종류


동사


-는 게 어때?

받침X


보다


보는 게 어때?


만나다


만나는 게 어때?

받침O

먹다


먹는 게 어때?


읽다


읽는 게 어때?

받침-ㄹ

놀다


노는 게 어때?


만들다


만드는 게 어때?Hãy cùng xem thêm bài viết về 환경 캠프:

저는 환경 캠프를 만들고 싶어요.
자연을 보호하고 자원을 아낄 수 있는 방법을 함께 이야기 하고 친구들과 놀이도 하고 싶어요.
환경 캠프는 나무와 꽃이 많은 숲 속에서 하고 싶어요. 왜냐하면 나무와 꽃이 많은 곳에서 아름다운 자연을 보호하는 방법도 이야기하고 친구들과 보물찾기나 술래잡기도 할 수 있기 때문이에요. 그리고 사람들에게 환경을 보호하는 방법을 이야기 해 줄 거예요. 요즘에는 사람들이 쓰레기를 아무 곳에나 버리고, 꽃도 함부로 꺾기 때문에 길거리가 지저분하고 많은 곳이 오염되고 있어요.
그래서 친구들과 함께 환경 캠프를 하면서 더러운 장소는 깨끗하게 청소하고 그 곳에서 재미있는 놀이도 하며 즐거운 하루를 보내고 싶어요. 자와 함께 환경 캠프를 만들어 보는 게 어때요?

- Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp
- Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
- Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng:Ảnh: Nguồn từ facepage King Sejong Institute


Tin cùng danh mục